Каплун Валентина Аполінаріївна

Публікації

 


Статті у фахових журналах

Войтович О. П., Вітюк В. О., Каплун В. А. "Особливості дослідження ознак шкідливого програмного забезпечення без наявності вихідних кодів" - Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія – 2014. - № 3 – С. 4-9  

Анотація  (138,47kb)

Баришев Ю. В., Каплун В. А.  "Метод автентифікації віддалених користувачів для мережевих сервісів". - Інформаційні технологій та комп’ютерна інжене­рія. – 2014. – №3. – С. 159-163.   PDF (222,91kb) 
Каплун В. А., Шкурін В. В. "Захист від повного і часткового дампінгу процесів". Тези доповідей IV Між­на­родної науково-практичної кон­ференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущіль­нен­ня інформації», 23-25 квітня 2013 року, м. Вінниця.  PDF (356,28kb) 
Лужецький В. А., Михалевич В. М., Михалевич О. В., Каплун В. А. "Щільність заповнення ряду натуральних чисел членами лінійних рекурентних послідовностей другого порядку".  Вісник Вінницького політехнічного університету. - 2010. - №4.  PDF (294,09kb) 
Лужецький В. А., Михалевич В. М., Михалевич О. В., Каплун В. А. "Обчислення кількості унікальних лінійних обмежень рекурентних послідовностей другого порядку за даних (певних) на перші два члени". Вісник Вінницького політехнічного університету. - 2010. - №4.  
Лужецький В. А., Михалевич В. М., Михалевич О. В., Каплун В. А.  "Щільність заповнення ряду натуральних чисел членами окремої зворотної послідовності другого порядку".  Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. - 2010. - №1(17).   PDF (2,10Mb) 
Лужецький В. А., Каплун В. А. "Методи ущільнення числових послідовностей без урахування їх статистичних характеристик". Прогресивні інформаційні тех­но­логії в науці та освіті. Збірник наукових праць. - Вінниця: Вінницький соціально-еко­но­міч­ний інститут Університету «Україна», 2007.
Головченко О. М., Каплун В. А. "Автоматизоване управління комп'ютерною технологією навчання операторів  хімводоочистки ТЕС". Вісник ВПІ - № 4. - 2004.    PDF (413,25kb) 
Лужецький В. А., Каплун В. А. "Класифікація методів ущільнення, що базуються на обчисленні відхилень". Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Вип. 12. - К.: ДЕТУТ. 2007.  PDF (522,72kb) 

 Міжнародні конференції

Войтович О. П.,  Каплун В. А. ,Вітюк В. О.  "Блокування роботи клавіатурних шпигунів". Тези доповідей IV Між­на­родної науково-практичної кон­ференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущіль­нен­ня інформації», 23-25 квітня 2013 року, м. Вінниця.  PDF (502,29kb)

Каплун В. А., Вітюк В. В. "Один з підходів до виявлення клавіатурних шпигунів і захисту від них".  Тези доповідей Другої Між­на­родної науково-практичної кон­ференції «Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія», 29-31 травня 2012 року, м. Вінниця.

 PDF (146,48kb) 
Каплун В. А., Шкурін В. В.  "Захист від дампінгу шляхом модифікації ехе-заголовку в пам'яті". Тези доповідей Другої Між­на­родної науково-практичної кон­ференції «Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія», 29-31 травня 2012 року, м. Вінниця.  PDF (132,24kb) 
Каплун В. А., Алєксєєва Т. М.  "Використання ущільнення числових послідовностей для захисту програмного забезпечення". Тези доповідей Третьої Між­на­родної науково-практичної кон­ференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущіль­нен­ня інформації», 20-22 квітня 2011 року, м. Вінниця. МЗКЗУІ-2011_A (168,59kb) 
Каплун В. А., Слотюк І. В.  "Клавіатурний почерк як засіб ідентифікації користувача в комп'ютерній системі". Тези доповідей Третьої Між­на­родної науково-практичної кон­ференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущіль­нен­ня інформації», 20-22 квітня 2011 року, м. Вінниця. 

МЗКЗУІ-2011_C 

(157,24kb) 

Каплун В. А. "Моделювання даних для здійснення ущільнення числових послідовностей". Тези доповідей Другої Між­на­родної науково-практичної кон­ференції «Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія», 25-27 квітня 2010 року, м. Вінниця.   PDF (134,10kb) 
Каплун В. А., Алєксєєва Т. М.  "Дослідження умов можливості ущільнення методами, що базуються на обчислення відхилень". Тези доповідей Другої Між­на­родної науково-практичної кон­ференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущіль­нен­ня інформації», 22-24 квітня 2009 року, м. Вінниця.  КаплунАлєксєєва (133,71kb) 
Міхалевич О. В., Каплун В. А.  Методи перетворення інформації для підвищення коефіцієнта ущільнення. Тези доповідей Другої Між­на­родної науково-практичної кон­ференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущіль­нен­ня інформації», 22-24 квітня 2009 року, м. Вінниця. КаплунМихалевич (130,64kb) 
Лужецький В. А., Каплун В. А. "Методи ущільнення наборів цілих чисел, що базуються на відхиленні від статистичних характеристик". Праці Міжнародної науково-прак­­тич­ної конференції «Об­роб­ка сигналів і негауссівських про­цесів» пам'яті професора Кун­ченка Ю.П.: Тези доповідей. - Черкаси: ЧДТУ, 2007.  Стаття_Черкаси (286,65kb) 
Лужецький В. А., Каплун В. А. "Методи ущільнення числових послідовностей, що базуються на відхиленні від констант". Сучасні проблеми радіоелек­тро­­ніки, телекомунікацій та при­ла­добудування (СПРТП-2007). Ма­теріали ІІІ міжна­род­ної нау­ко­во-технічної кон­фе­рен­ції. м. Вінниця, 31 травня - 2 червня 2007 року. - Вінниця: УНІВЕР­СУМ-Вінниця, Вінниця, 2007.

 Тези_2007_06 

(221,92kb) 

Лужецький В. А., Каплун В. А. "Класифікація методів ущільнення, що базуються на обчисленні відхилень". Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інфор­мації. Тези доповідей першої Міжнародної науково-прак­тичної конференції. м. Вінниця, 15-17 травня  2007 року. - Вінниця: ВНТУ, 2007.  
Майданюк В. П., Каплун В. А. "Шифрування даних імовірнісним методом".  V Міжнародна наукова кон­ференція ІОН-2006 Збірник наукових праць. Т. 2. -Вінниця: Універсум -Вінниця, 2006.  
Головченко О. М., Каплун В. А., Шевченко А. В.  "Розробка засобів невербального виховання студентів-енергетиків".  Сбірник "Сучасні інформаційні енергозберігаючі технології життє­забезпечення людини", випуск 14, 2005.  
Головченко О. М., Каплун В. А.  "Система управління нав­чан­ням і підготовкою спеці­аліс­тів-теплоенергетиків". Збірник матеріалів МНПК «Гуманізм та освіта», Том 2. м. Вінниця, 12-23 вересня 2004 р.  
Головченко О. М., Пушкарь М. В., Ободнік А. А., Каплун В. А. "Оптоелектронне сенсорне управління комп'ютерним тренажером операторів ТЕС".  Журнал «Оптико-електрон­ні інфор­маційно-енерге­тич­ні тех­но­логії» - № 2(8) - 2004.   
Головченко О. М., Каплун В. А. "Автоматизована система управління навчанням операторів ТЕС на комп'ютерних тренажерах". Тези доповідей до VII Між­на­род­ної конференції "Кон­троль і управління в складних сис­те­мах", Вінниця, 8-11.10.2003.